អំពីយើងខ្ញុំ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ «គ្លីនិកព្យាបាលដោយចលនាភ្នំពេញ»។ យើងខ្ញុំបានបើកគ្លីនិកព្យាបាលដោយចលនានៅដើមឆ្នាំ

2011 ដើម្បីបំពេញដល់តម្រូវការនូវសេវាព្យាបាលដោយចលនាប្រកបដោយគុណភាព

ដែលបានកើនឡើងចំពោះទាំងជនបរទេស និង ប្រជាជនខ្មែរ។ ដោយសារតែតម្រូវការព្យាបាលដោយចលនានេះ

បានរឹតតែកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញច្រើនឡើងៗ ដូច្នេះ យើងខ្ញុំបានបើកសាខាគ្លីនិកព្យាបាលដោយចលនាថ្មីមួយទៀត

នៅដើមឆ្នាំ 2015។ រួមបញ្ចូលទៅក្នុងការបើកសាខាថ្មីនេះ «គ្លីនិកព្យាបាលដោយចលនាភ្នំពេញ» បានពង្រីកក្រុមគ្រូពេទ្យ

ហើយបានបន្ថែមសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតជាច្រើនផងដែរ

សេវាកម្មព្យាបាលបន្ថែមចុងក្រោយបង្អស់គី កាព្យាបាលដោយចលនាសំរាប់ធ្វើកិច្ចកាប្រចាំថ្ងៃ ដែលអាចជួយកុមាឱ្យមានភាពរីកចំរើន និងអាចឈានដល់ភាពជោគជ័យ ព្រមទាំងជួយមនុស្សពេញវ័យ ស្តាឡើងវិញនូវលិទ្ធិភាពធ្វើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃបានដោយខ្លួនឯង។

យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនសេវាព្យាបាលដោយចលនា និងការព្យាបាលដោយចលនាសំរាប់ធ្វើកិច្ចកាប្រចាំថ្ងៃតាមស្តង់ដាបែបលោកខាងលិច។

 គ្រូពេទ្យដែលធ្វើការនៅគ្លីនិករបស់យើងខ្ញុំ បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល និង

អាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារលោកខាងលិចទាំងអស់គ្នា។ យើងខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រព្យាបាលប្រកបទៅដោយគុណភាព

ដែលយកការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយបង្អស់ និងគោលការណ៍ណែនាំ ដែលបានបង្កើតឡើងតាមវិជ្ជាសាស្ត្រ ជាស្នូលកណ្ដាល។

បេសកកម្មរបស់យើងខ្ញុំ គឺជាជួយលោកអ្នកយ៉ាងប្រសើរបំផុត ចំពោះបញ្ហាចលនាខុសពីធម្មតា ឲ្យបានចលនាធម្មតាឡើងវិញ

ហើយឲ្យកាត់បន្ថយរោគសញ្ញា ដូចជាការឈឺចាប និង ភាពតានតឹង ដែលបណ្ដាលមកពីចលនាខុសពីធម្មតាផងដែរ។

 

ការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ

ការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ គឺជាទម្រង់ ដ៏សំខាន់នៃ ការព្យាបាលនៅក្នុងវិជ្ជសាស្រ្ត

បុរាណចិន។ ការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ រួមមានការប្រើប្រាស់ម្ជុលដែលស្តើងស្រួច ....

 

តើការព្យាបាលដោយចលនា គឺជាអ្វី

ការព្យាបាលដោយចលនា គឺជាវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលផ្នែកព្យាបាលនិងជាជំនាញ

មួយដែលមានគោលបំណងស្តារនីតិសម្បទា និងព្យាបាលអ្នកដែលមានជំងឺសាច់ដុំ....

តើការព្យាបាលចលនាដោយដៃជាអ្វី

ការព្យាបាលចលនាដោយដៃ ត្រូវបានគេប្រើក្នុងគោលបំណងពីធំគឺ ៖

´ដើម្បីស្តាឡើងវិញនូវមុខងាសន្លាក់ នឹង ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ ឥរិយាបថ និងចលនា។ ដើម្បីសម្រេចបាន....